e-ISSN: 2671-3659
p-ISSN: 2671-3675
Founded: 2021
Period: Biannually
Publisher: Balkan Studies Foundation

Book Reviews

Historijski Pogledi/Historical Views Historijski Pogledi/Historical Views

Jasmin Jajčević Post Graduated Student, Centar za Istraživanje Moderne i Savremene Historije Tuzla Author 0000-0003-0760-6091

DOI:

10.51331/B006

Abstract

Peti broj časopisa „Historijski pogledi“, rezultat je kontinuiranog rada Centra za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla. Redakcija se trudila da Časopis, zbog otežanih uslova rada, ne izgubi na kvalitetu. Da je kvalitet Časopisa neosporan pot-vrđuje i činjenica da je isti indeksiran u 35 međunarodne naučne baze1, te da su svi brojevi časopisa i svi radovi u DOI sistemu.