e-ISSN: 2671-3659
p-ISSN: 2671-3675
Founded: 2021
Period: Biannually
Publisher: Balkan Studies Foundation

Book Reviews

Фатима Салифоска, Цивилизациските Темели на Геополитиката на Балканот низ Призмата на Македонско-Турските Односи Фатима Салифоска, Цивилизациските Темели на Геополитиката на Балканот низ Призмата на Македонско-Турските Односи

Неџад Мехмедовиќ Asistant Researcher, Institute of National History, North Macedonia Author 0000-0003-0545-1241

DOI:

10.51331/B011

Abstract

Во текот на 2022 гоДина во изДание на Институтот за јавни Политики во Скопје на макеДонски јазик на вкупно 185 страници излезе оД печат книгата Цивилизациските темели на геоПолитиката на Балканот низ призмата на макеДонско-турските оДноси оД авторката Д-р Фатима Салифоска.
Во текот на 2022 гоДина во изДание на Институтот за јавни Политики во Скопје на макеДонски јазик на вкупно 185 страници излезе оД печат книгата Цивилизациските темели на геоПолитиката на Балканот низ призмата на макеДонско-турските оДноси оД авторката Д-р Фатима Салифоска.