e-ISSN: 2671-3659
p-ISSN: 2671-3675
Founded: 2021
Period: Biannually
Publisher: Balkan Studies Foundation

Book Reviews

А ПОЛИТИЧКИОТ ДИЈАЛОГ ВРЗ ПОЛИТИЧКАТА КУЛТУРА: СТУДИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ СЛУЧАЈ Скопје, Антолог, 2023, с.208 А ПОЛИТИЧКИОТ ДИЈАЛОГ ВРЗ ПОЛИТИЧКАТА КУЛТУРА: СТУДИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ СЛУЧАЈ Скопје, Антолог, 2023, с.208

Фатима Салифоска Dr., Institute of Spiritual and Cultural Heritage of the Albanians (ITShKSh) – Skopje Author 0009-0000-6989-4362

DOI:

10.51331/B012

Abstract

Во текот на 2023 година во издание на Антолог во Скопје на македонски јазик на вкупно 208 страници излезе од печат книгата Влијанието на политичкиот дијалог врз политичката култура: студија на македонскиот случај од авторката Д-р Марија Андреева.
Во текот на 2023 година во издание на Антолог во Скопје на македонски јазик на вкупно 208 страници излезе од печат книгата Влијанието на политичкиот дијалог врз политичката култура: студија на македонскиот случај од авторката Д-р Марија Андреева.

References